كلينيك خيريه شبانه روزي آل محمد (ص)
كد كاربر
كلمه عبور
کد کاربر همان کد ملی است
رمز ورود همان شماره پذیرش در قبض پذیرش می باشد
جهت هرگونه سوال با تلفن 05131999تماس حاصل فرمایید